I motsetning til tvangssalg av bolig som besluttes av tingretten, så er det namsmannen som behandler tvangssalg av bil. Tvangssalg av bil er en mindre formell prosess enn tvangssalg av bolig, og gjennomføres enten av namsmannen selv eller via medhjelper oppnevnt av namsmannen.

For at en kreditor skal kunne begjære tvangssalg, så må det foreligge ett pant i bilen, samt at betalingsforpliktelser i forbindelse med pantet må være misligholdt. Saken må i tillegg være tvangskraftig, med det menes det at det er avholdt utleggsforretning hvor det er tatt utleggspant i bilen i løpet av det siste året, eller at det er sendt varsel om tvangsfullbyrdelse/ tvangssalg med 14 dagers betalingsfrist, og denne fristen er utløpt.

Når namsmannen mottar en begjæring om tvangssalg som tas til følge (godtar begjæringen), så forelegges denne for skyldner (sendes til skyldner). I dette brevet oppfordres skyldner til å gi relevante opplysninger om saken, samt at det varsles dato for innhenting av bilen. Skyldner kan normalt levere bilen selv, etter avtale med namsmannen, for å slippe besøk av namsmann og bilbergingsfirma i forbindelse med innhentingen.

Skyldner kan når som helst i prosessen stoppe tvangssalget ved å innfri hele kravet inkludert påløpte omkostninger, frem til et bud er akseptert.

Hvor lang tid tar tvangssalg av bil?

Perioden fra et betalingsmislighold oppstår til det begjæres tvangssalg av bilen kan variere mye i fra sak til sak.

Når det først er begjært tvangssalg av bilen, så kan skyldner regne med 1-2 måneder før bilen innhentes. Det er nok dette som er mest interessant for de fleste å vite hvor lang dette tar.

Fra bilen er innhentet til den er tvangssolgt, så kan tidsforbruket variere fra noen uker til mange måneder. Det kommer mye an på hvem som tvangsselger bilen og hvilke rutiner disse har i forbindelse med tvangssalgsprosessen.

Skyldner vil normalt ikke bli involvert i selve tvangssalgsprosessen, men man kan be namsmannen om å få opplyst om hvem som forestår salget, slik at tvangssalgsprosessen til en viss grad kan følges, samt at man kan henvise interessenter for å oppnå en best mulig salgspris.

Det er i skyldners egeninteresse at det oppnås en best mulig salgspris ved tvangssalg, da restgjeld etter et tvangssalg vil bli stående, samt at eventuelt overskytende etter tvangssalg skal utbetales til bilens eier.

Forskjell på salgspant og utleggspant.

Det er normalt to typer pant som er vanlige i forbindelse med pant i bil. Den mest vanlige formen for pant i bil er salgspant som sikkerhet for innkjøpslån til bilen. Det andre alternativet er ett utleggspant etter en avholdt utleggsforretning.

Mens salgspant avtales frivillig i forbindelse med innkjøpslån til bilen, så er utleggspant et resultat av en avholdt utleggsforretning på vilkårlig misligholdt gjeld. Ved avholdelse av utleggsforretning kan andre kreditorer få utleggspant i bilen, selv om gjeldsforholdet ikke har noen relevans ellers til bilen.

Siden salgspant avtales ved innkjøp av bilen, så bil dette pantet alltid ha førsteprioritet. Salgspant foreldes ett år etter at betalingsmislighold oppstod, og uansett etter 5 år. Ett utleggspant i bil foreldes etter 3 år.

Ved mislighold av ett salgspant, så regnes utlåner fortsatt som eier av bilen etter pantelovens prinsipper, selv om låntaker står registrert i motorvognregisteret som eier. Dette betyr at ved mislighold av et billån, så kan det ikke begjæres tvangssalg. I stedet må det begjæres tilbakelevering til panthaver.

For skyldner er prosessen veldig lik, men det er en viktig forskjell og det er at i stedet for at bilen tvangsselges etter innhenting, så blir den taksert og tilbakelevert til långiver. Långiver må deretter godskrive lånet for det taksten lyder på.

På grunn av dette så anbefales det at skyldner selv sørger for å få taksert bilen, før bilen blir innhentet av namsmannen. Dette fordi skyldner da har noe å vise til dersom det er stort avvik mellom taksten skyldner selv innhentet, og den taksten som namsmannen har satt. En slik takst bør foretas hos en anerkjent aktør for å ha best mulig troverdighet, gjerne hos NAF eller merkeforhandler av bilmerket.

Hvordan etableres utleggspant i bil?

Dersom det ikke er selve billånet som er misligholdt, så må en kreditor som har en misligholdt fordring mot bilens eier begjære utlegg mot skyldner, ved å sende en utleggsforretning til namsmannen.

Hvor lang tid denne prosessen tar avhenger veldig av hva slags inkassorutiner kreditor har. Dersom kreditor foretar egeninkasso så kan varsel om tvangsfullbyrdelse med 14 dagers betalingsfrist sendes så fort misligholdet er oppstått og deretter begjære utlegg.

Dersom kreditor benytter inkassobyrå, så er inkassobyrået pålagt å påse at det sendes inkassovarsel og betalingsoppfordring først. I tillegg vil de normalt vente til 28 dager etter forfallet på betalingsoppfordringen, slik at de kan kreve et dobbelt så høyt inkassosalær. Denne samlete prosessen tar normalt rundt 3 måneder fra misligholdet oppstod.

Selve avholdelsen av utleggsforretningen tar normalt 2-3 måneder, men varierer mye imellom de forskjellige politidistriktene som namsmannsfunksjonen ligger under.

I gjennomsnitt kan vi dermed anslå at en kreditor som har klare rutiner i forbindelse med innkreving av utestående, vil få etablert utleggspant i løpet av et halvt år. Deretter vil det som allerede nevnt normalt ta 1 til 2 måneder, dersom kreditor følger opp med en begjæring om tvangssalg, før bilen blir innhentet.

Selv om kreditor får ett utleggspant, så er det ikke sikkert at dette blir fulgt opp med en begjæring om tvangssalg. Dette må kreditor avgjøre om er ønskelig og hensiktsmessig, blant annet med tanke på om bilen er tilstrekkelig nok verdt til å forsvare omkostningene ved et tvangssalg, samt hvorvidt foranstående heftelser vil bli fullt dekket opp.

Tvangssalg av bil koster normalt mellom 10 og 15 tusen kroner.

Selve prosessen med å gjennomføre tvangssalg av bil koster normalt mellom 10 og 15 tusen kroner. Dette er inkludert alle omkostninger til namsmannen og medhjelper. Beløpet kan imidlertid bli både lavere og høyere.

Samtidig så har kjøper av bil gjennom tvangssalg svært begrensete klagemuligheter, så det blir fort et sjansespill. Dette i sammenheng med at personer med økonomiske problemer veldig ofte slurver med vedlikehold av bilen, fører til at biler som selges på tvangssalg, normalt oppnår langt lavere salgspris enn ved et frivillig salg.

På grunn av dette er det sjeldent lønnsomt for kreditor å begjære tvangssalg av en bil med antatt salgspris på under kr 20000,- ved et frivillig salg. I denne kategorien er det ofte snakk om gamle biler av veldig varierende stand og prisen avhenger mye av dette.

Sagt med ande ord så kan en skyldner basere seg på å beholde en bil til en verdi (typisk utropspris på tilsvarende biler hos finn.no) under kr 20000,-, selv om en kreditor har fått utleggspant i bilen. Sjansen er også stor for at det samme gjelder for biler til en verdi under kr 30000,-, men her er risikoen noe større for at kreditor forsøker seg med et tvangssalg.

Vi må imidlertid påpeke at det aldri er noen garanti for dette. Kreditor har rett til å begjære tvangssalg uansett, men siden kreditor risikerer å bli sittende med utlegget dersom tvangssalget mislykkes, eller det ikke oppnås høy nok salgssum, så er det lite hensiktsmessig å forsøke å tvangsselge biler med så lav verdi.

Salgspantet skal dekkes inn først ved tvangssalg av bil.

Dersom det foreligger ett salgspant foran ett utleggspant i bilen, så er det sjeldent heller ikke hensiktsmessig for kreditoren som har fått utleggspant å forsøke å tvangsselge bilen.

Et viktig prinsipp i tvangsfullbyrdelsesloven er at tvangssalg ikke kan gjennomføres dersom alle foranstående heftelser ikke får full dekning. Det betyr at hele restlånet som gjelder ett salgspant må dekkes inn i sin helhet, før det i det hele tatt er anledning til å godta et bud ved tvangssalg.

Siden tvangssalg har prisbegrensende virkning, samt at bilen mister verdi i det øyeblikket den kjøres ut av butikken, så vil oppnådd makspris ved et tvangssalg veldig ofte ikke være tilstrekkelig til å dekke inn foranstående heftelser, når en slik heftelse er ett salgspant. Dette gjelder ofte selv om skyldner har foretatt et betydelig innskudd i form av egenkapital ved kjøp av bilen.

Dermed så er det liten risiko for at det begjæres tvangssalg av ett utleggspant, når det foreligger ett foranstående salgspant. Igjen er det viktig å være klar over at det aldri er en garanti for at kreditor likevel kan forsøke dette.

Det som imidlertid er et mer relevant scenario som skyldner bør være klar over, er at når salgspantet foreldes etter 5 år, så rykker plutselig ett utleggspant frem til første plass, dersom dette ikke også er blitt foreldet. Da kan skyldner risikere at en kreditor som har ett utleggspant gjerne har sittet på gjerdet og ventet på dette, og begjærer tvangssalg så fort salgspantet foreldes.

Hvem oppnevnes til medhjelper ved tvangssalg av bil?

Namsmannen kan forestå tvangssalget selv, eller oppnevne en medhjelper. Namsmannen skal igangsette den prosessen som antas å gi best mulig dekning (salgssum). Salget kan foregå via vanlig salg ved annonsering eller ved auksjon. Dette gjelder uansett om det er namsmannen eller medhjelper som forestår salget.

I de aller fleste tilfeller så oppnevnes det en medhjelper. Dette kan være en bilforhandler eller annet firma som har kunnskap og passende lokaler. Bilbergingsfirmaer brukes i en del tilfeller som medhjelper.

Vi har forøvrig tidligere skrevet en egen artikkel om hvordan man kan skaffe seg billige inkassobiler dersom man er villig til å ta en sjanse uten reklamasjonsmuligheter i forbindelse med bilkjøpet.