Tvangssalg av kryptovaluta er et nytt problem innen temaet tvangsfullbyrdelse og tvangssalg. Spørsmålene som stiller seg, er ofte om namsmannen kan ta pant i kryptovaluta og hvordan tvangssalg av kryptovaluta foregår.

Kryptovaluta er et relativt lett omsetningsbart formuesgode og det er dermed godt egnet for utlegg og dermed anledning til å ta pant i dette med påfølgende tvangssalg med hjemmel i tvangsfullbyrdelsesloven. Dette betyr imidlertid ikke at det alltid er like lett for namsmannen å få tak i skyldners kryptovaluta.

Hvis namsmannen først har fått tak i kryptovaluta som tilhører skyldner, kan disse deretter begjæres tvangssolgt av kreditor. Namsmannen står i slike tilfeller relativt fritt til å velge den omsetningsformen den finner formålstjenlig. Det mest nærliggende er å anta at namsmannen vil selge dette via en norsk kryptobørs slik som Firi eller NBX.

Namsmannen er avhengig av medvirkning fra skyldner dersom kryptovalutaen ikke oppbevares på en norsk kryptobørs.

Namsmannen har kun namsmyndighet innenfor Norges grenser. Det betyr at namsmannen i Norge ikke kan ta pant i kryptovaluta som oppbevares på kryptobørs i utlandet.

I slike tilfeller må kreditor igangsette en inndrivingsprosess i det aktuelle landet som kryptobørsen befinner seg i, dog er dette i de fleste tilfeller et ganske håpløst prosjekt da skyldner kan overføre kryptovaluta til et egen «wallet» eller kryptobørs i et annet land på minutter, mens en slik innkrevingsprosess i et annet land gjerne tar måneder om det i det hele tatt er gjennomførbart (avhengig av land).

Dersom skyldner oppbevarer kryptovalutaene på egen wallet, så er namsmannen avhengig av at skyldner frivillig overleverer passord eller nøkler, såkalte «seed phrases» til dette. I den sammenheng kan skyldner veldig fort få plutselig hukommelsestap hvor den ikke klarer å huske dette.

Dersom namsmannen først får tak i skyldners kryptovaluta, så er det vesentlig at denne sørger for at kryptoen flyttes over til en «wallet» som namsmannen kontrollerer. Dette kan enten være en løsning namsmannen selv administrer, for eksempel en egen hardware wallet, men mest sannsynlig vil namsmannen opprette en egen wallet hos en norsk kryptobørs, hvor kryptoen eventuelt kan tvangsselges ganske enkelt igjen på et senere tidspunkt dersom kreditor begjærer dette.

Ikke all kryptovaluta er like omsetningsbar, og norske kryptobørser har begrensninger i forhold til hvilke kryptoer de oppbevarer og tilbyr kjøp og salg av. Dette kan i seg selv by på utfordringer for namsmannen som kan ende opp med at de ikke tar pant, spesielt dersom det dreier seg om mindre verdier.

Tvangssalgsprosessen

Når det er avhold en utleggsforretning hvor det er tatt pant i kryptovaluta, så kan kreditor begjære kryptovalutaen tvangssolgt. Dette blir ikke alltid aktuelt, for eksempel kan det også ha blitt latt ned utleggstrekk i skyldners inntekt som vil dekke kravet relativt raskt. I slike tilfeller er det lite hensikt fra kreditors side å bruke tid og ressurser på en begjæring om tvangssalg da utleggstrekket alene vil dekke kravet relativt raskt. Dette er imidlertid ikke til hinder for et tvangssalg dersom kreditor ønsker fortgang i oppgjøret.

Når kreditor begjærer tvangssalg er det namsmannen som skal sørge for dette. Namsmannen vil normalt ha sørget for å ta beslag i kryptovalutaen allerede i forbindelse med avholdelsen av utleggsforretningen dersom den ikke kan låses på skyldners konto hos norsk kryptobørs.

Som allerede nevnt står namsmannen ganske fritt til å velge omsetningsmåte, men den skal velge den omsetningsmåten som anses for å gi best utbytte.

Dersom det er tatt pant i en av de større og mest populære kryptovalutaene, slik som Bitcoin eller Ethereum, så er det nærliggende å anta at namsmannen vil selge dem gjennom norsk kryptobørs.

Dersom det derimot er mer spesielle kryptovalutaer som ikke er listet hos norske kryptobørser, eventuelt at det er NFT’ er, så må namsmannen finne en annen omsetningsmåte. Namsmannen kan da ha interessenter som har ytret sin interesse i slike tilfeller som den kan selge dem til, eller så kan namsmannen oppnevne en medhjelper som typisk har god kjennskap til kryptovaluta.

I slike tilfeller er det større risiko for at tvangssalget ikke medfører markedspris som kunne vært oppnådd på utenlandsk kryptobørs, litt avhengig av kunnskapsnivået og viljen til medhjelper.

Kan jeg få tak i billig kryptovaluta på tvangssalg?

Selv om det er nærliggende at tvangssalg av kryptovaluta vil foregå på norsk kryptobørs til markedspris, så er kryptovaluta et nytt univers for norske namsmenn og er fortsatt et relativt sjeldent panteobjekt for dem. Det er dermed ikke utenkelig at de kan finne på mye rart i forbindelse med slike tvangssalg.

Dersom du vil fange opp slike røverkjøp (dog med en bismak), så kan du sende en generell henvendelse til norske namsmenn i de forskjellige distriktene, og opplyse om at du er en interessert kjøper. Du kan også sende tilsvarende til potensielle medhjelpere dersom du får opplyst hvem det er.