Tvangssalg ved legalpant

Hva er legalpant i bolig og hvem har legalpant i bolig?

Legalpant er når en panterettighet gis med hjemmel direkte i lov uten at det er en forutgående avtale om pant eller at det er ved at det er tant pant ved utleggsforretning. Sett fra en kreditors ståsted er det stor fordel å ha legalpant, både fordi tiden en tvangssalgsprosess tar kortes betydelig ned samt at legalpant gis automatisk førsteprioritet foran allerede etablerte pant. Med andre ord er kreditor nesten garantert å få dekning av kravet sitt.

Kommunen har legalpant

Kommunen har legalpant i fast eiendom jf. Lov om pant (panteloven) for avfallsgebyr, feieavgift samt årsgebyr for vann og kloakk. I eierseksjoner har sameierne en tilsvarende panterett på krav fra sameiet begrenset oppad til folketrygdens grunnbeløp (1G).

Når det gjelder borettslagsleiligheter så har borettslaget legalpant med hjemmel i lov om burettslag §5-20 hvor det gis panterett for fellekostnader (det som ofte omtales som husleie i borettslag)  begrenset oppad til 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (2G).

Før kreditorer med legalpant kan igangsette tvangssalg må utestående gjeld bringes til forfall (for eksempel ved fakturering eller påkrav) og det må gå to uker etter at det er sendt et varsel om tvangsfullbyrdelse. Et slikt varsel kan sendes tidligst på forfallsdagen for kravet som skal tvangsinndrives.

Prioriter kreditorer med legalpant

Hva innebærer legalpant således for deg som eier bolig? Siden kreditorer med legalpant kan igangsette en tvangssalgsprosess veldig raskt etter at det har oppstått mislighold så betyr dette at utgifter hvor kreditor har legalpant bør prioriteres høyt da risikoen for et hurtig tvangssalg er veldig reel. På den andre siden kan man oppleve at dersom man holder en god dialog med slike kreditorer kan komme frem til fornuftige avtaler for å komme seg à jour med slike løpende utgifter igjen. Her kan man ofte oppleve mye fleksibilitet da slike kreditorer har så god sikkerhet for kravet som de har dersom du misligholder avtalen. Så lenge kreditor i slike tilfeller er nøye med å holde seg innenfor de relativt korte foreldelsesfristene for gyldigheten av legalpantet samt beløpsgrensene som er knyttet opp mot folketrygdens grunnbeløp, så er de veldig godt sikret ved at de raskt kan igangsette tvangssalg dersom skyldner misligholder en avtale.

Det er viktig å være oppmerksom på at kreditor alltid står fritt til å avgjøre om de vil inngå en avtale med deg eller ikke i forbindelse med mislighold. Du bør således være særdeles forsiktig med å komme på etterskudd med slike utgifter da en lite samarbeidsvillig kreditor veldig raskt kan igangsette tvangssalg av din bolig.

NRK har legalpant i din TV

Legalpant finnes også i andre sammenhenger enn i forbindelse med egen bolig. NRK har for eksempel legalpant i din TV til sikkerhet for TV-lisensen. Dette er nok en gammel hjemmel som henger igjen fra den tid hvor TV generelt sett var en mye større investering enn det er i dag. NRK benytter seg nok derfor sjeldent av denne muligheten men muligheten er der. Offentlige parkeringsgebyr er et annet eksempel hvor kravet sikres med legalpant i kjøretøyet. Gebyr for ulovlige bom passeringer (bompenger) er derimot ikke sikret med legalpant og eventuelt pant må erverves ved utleggsforretning.

Sørg alltid for å innfri krav med legalpant

Det å misligholde et krav som er sikret med legalpant er alltid noe du bør prioritere og strekke deg langt for å klare. selv om det i praksis er å helle bensin på et bål som brenner, så kan det være fornuftig å innfri slike krav med et forbrukslån eller kredittkort for å unngå tvangssalg.

forbrukslån er litt bedre enn kredittkort, men samtidig it vanskeligere å få innfridd. Hvis du skal søke kredittkort bår du i det minste gå gjennom Forbrukerrådets sjekkliste og finn det beste cashback kredittkort som finnes, så får du i hvert fall noe tilbake i dette høye prisede markedet.